Principal Trachéite

Le tour de poitrine chez les femmes est normal

1.1 ZHYYUEEULPE TBCHYFYE

rTY CHJZMSDE À PROPOS DE FPZP YMY YOPZP YUEMPCHELB, NSC BDBEN UEVE CHRTPU: "rPYUENH MADI PFMYUBAFUS DTHZ PF DTHZB? u YUEN FFP UCHSBOP?" i DEMP OE FPMSHLP CH FPN, UFP NSCh TBOSCHE RP IBTBLFETKH, RP CHPURTYSFYA NYTB, OP YOFETEUOP Y FP, RUPYENKH NSCH FBL PFMYUBENUS DTHZ PF DTHOZB.

TSYUOSH YUEMPCHELB - LFP OERTETSCHOCHK RTPGEUU TBCHYFYS, CH LPFPTPN RPUMEDPCHBFEMSHOP RTPIPDSF UMEDHAEYE UFBRSCH: UPTECHBOYE, UPTEBUTEMEK. TPUF J TBCHYFYE - FFP DCHE CHBYNPUCHSBOOSCHE Y CHBYNPVHUMPCHMEOSCHE UFPTPPOSCH PDOPZP Y FPZP TCE RTPGEUUB. TPUF - FFP LPMYUEFCHOOSCHE YNEOOEOS, UCHSBOOSCHE U HCHEMYUEEOYEN TBNETPC LMEFPL, NBUUSCH LBL PFDEMSHOSHI PTZBOPCH Y FLBOEK, FBL Y CHUEYEOYEN PBT. TBCHYFYE - LBYUEUFCHOOSCHE YNEOEEOIS, DYZHETEOGYTPCHLB FLBEK Y PTZBOPCH Y YI JHOLGYPOBMSHOPE UPCHETEOUFCHPCHBOYE. TPUF J TBCHYFEYE RTPFELBAF OETBCHOPNETOP.

ZHYYUEULPE TBCHYFE PTZBOYJNB RPDYUOSEFUS VIPMPZYUEUELINE BLPOBN Y PFTBTSBEF PVEYE БBLPOPNETOPUFY TPUFFB Y TBCHYFYS. rPDYuYOSSUSh VYPMPZYYUEULYN BLPOPNETOPUFSN, ZHYYYUEULPE TBCHYFYE BCHYUYF PF VPMSHYPZP LPMYYUEUFCHB ZHBLFPTPCH J PFTBTSBEF OE FPMSHLP OBLIGATOIRE OBLIGATOIRE OCTHOPHOUCHOUCHOUTHOPHMPHOPHPHUFCHEYSTPBLOPTHOPM.

zhYYYuEULPE TBCHYFYE PUFBEFUS PDOYN dv CHBTSOEKYYI RPLBBFEMEK DPTPCHSHS J CHPTBUFOSCHI OPTN UPCHETYEOUFCHPCHBOYS, RPFPNH RTBLFYUEULPE HNEOUPFSOEKYYI RPLBBFEMEK DPTPCHSHS J CHPTBUFOSCHI OPTN UPCHETYEOUFCHPCHBOYS, RPFPNH RTBLFYUEULPE HNEOUPFSYE RTBCHYMSHOPH CHBTSOFSYE RTBCHYMSHOPH.

pUPVEOOPUFY ZHYYUEULPZP TBCHYFYS RTPZTBNNYTHAFUS À PROPOS DE ZEOEFYUEULPN HTPCHOE, RPFPNKH DÉFIEZ RPIPTSY À PROPOS DE TPDIFEMEK. OBUMEDUFCHEOOBS RTPZTBNNB RETEDBEFUS Y RPLPMEOIS CH RPLPMEOYE, Y X PDOYI MADEK OE YENEOSEFUS, B X DTHZYI UPCHETYEOUFCHHEFUS. oEPVIPDYNP RPNOYFSH, YUFP ON ZHYYYUEULPE TBCHYFYE PLBSCHCHBAF CHMYSOYE NOPTSEUFCHP CHOEYOYI J CHOHFTEOOYI ZHBLFPTPCH, FP-NBFETYBMSHOP VSCHFPCHSCHE HUMPCHYS, OBGYPOBMSHOSCHE J TEZYPOBMSHOSCHE PUPVEOOPUFY HLMBDB J UFYMS TSYOY, LPMPZYYUEULBS PVUFBOPCHLB, UPUFPSOYE RYFBOYS, OBMYYUYE YMY PFUHFUFCHYE VPMEOEK.

h OBUFPSEEE CHTENS PE NOPZYI UVTBOBY NYTB YYTPLP CHCHPDYFUS LHMSHF YDPTPCHShS. à CHUSYUEULY NPTBMSHOP J NBFETYBMSHOP RPPETSEFUS ZPUHDBTUFCHEOOSCHNY UFTHLFHTBNY, PFCHEFUFCHEOOSCHNY B UPITBOEOYE J CHPUUFBOPCHMEOYE DPTPCHSHEOZPYTP BCHFUCH DPTPHUPYP BCHFUCH DPTPHPYTP BCHFUCH PCHFUCH DPTPHUPYPYP BCHFUCH DBOOBS YDES OE HCHB, EEE CH DTECHOEN NYTE YNEM NEUFP LHMSHF ADPTPCHPZP FEMB. rTYNETPN FPNKH UMKHTSIF dTEHOSS zTEGYS IE IHDPTSEUFCHEOOOPE OBUMEDYE, LPFPTPE DPYMP DP OBYYI DOEK.

rPOBLPNYChYYUSh avoir OYTSEYMPTSEOOSCHN NBFETYBMPN NPTSOP VHDEF UHDYFSH P UPPFCHEFUFCHYY YUUMEDHENSCHI RBTBNEFTPCH CHPTBUFOSCHN J TEZYPOBMSHOSCHN OPTNBFYCHBN, ZBTNPOYYUOPUFY TBCHYFYS, PGEOYFSH CHLMBD OBUMEDUFCHEOOPUFY B PUPVEOOPUFY FEMPUMPTSEOYS.

zhBLFPTSCH, CHMISAEYE À PROPOS DE BOFTPRPNEFTYUEEULYE RPLBBBFEMY

oERTETSCHOP RTPFELBAEYE RTPGEUUSCH PVNEOB CHEEUFCH Y LOETZY CH PTZBOY'NE YUEMPCHELB, PRTEDEMSAF PUPVEOOOPUFY EZP TBCHYFYS. FENRSH YUNEOOYK NBUUSCH, TPUFB, PLTHTSOPUFEK FEMB CH TBMYUOSCHE RETYPDSCH TSYOO OE PDYOBLPSCH. pV FPN NPTSEF UHDYFSH LBTSDSCHK YЪ chbu, EUMY CHURPNOF UCHPE TBCHYFYE CH DPYLPSHOPN YYLPMSHOPN CHUTPBUFE. pFMYUYUIFEMSHOSHE PUPVEOOOPUFY YNEAFUS X AOPYEK Y DECHKHYEL, MADEK CH ЪTEMPN CHATBUFE ET RPCYMPN.

tPUF, NBUUB, RPUMEDPCHBFEMSHOPUFSH B HCHEMYYUEOYY TBMYYUOSCHI YUBUFEK FEMb EZP RTPRPTGYY BRTPZTBNNYTPCHBOSCH OBUMEDUFCHEOOSCHNY NEIBOYNBNY J RTY PRFYNBMSHOSCHI HUMPCHYSI TSYOEDESFEMSHOPUFY YDHF B PRTEDEMEOOPK RPUMEDPCHBFEMSHOPUFY. pDOBLP, OELPFPTSCHE ZhBLFPTSCH NPZHF OE FPMSHLP OBTHYYFSH RPUMEDPCHBFEMSHOPUFSH TBCHYFYS, OP Y CHSCHCHBFSH OEPVTBFYNSCHE YNEOEOUSL OYN PFOIN:

choEEOYEchohfteooye
OEVMBZPRTYSFOPE CHOHFTYHFTPVOPE TBCHYFYE;
UPGYBMSHOSHE HUMPCHYS;
ОETBGYPOBMSHOPE RIFBOYE;
NBMPRPDCHYTSOCHK PVTB TSIYOI;
LECTEUR RTYCHSCHULY;
TETZYN FTHDB Y PFDSCHIB;
LLPMPZYUEEUIK JBLFPT;
OBUMEDUFCHEOOOPUFSH;
OBMYUYE ABVPMECHBOYK;

ZHYYUEULPE TBCHYFYE - FFP RTPGEUU LPMYUEUFCHEOOOPZP Y LBYUEFCHEOOOPZP YNEOEOOYS CHUEE RPLBBBFEMEK PTZBOYNB YUEMPUZHEUU CHRTEP.

pUOPCHSch UPCHTENEOOSCHI BOFTPRPNEFTYYUEULYI (antropos-YUEMPCHEL, metria-YNETEOYE) NEFPDPCH YUUMEDPCHBOYS BMPTSEOSCH H RTPYMPN front LPZDBCHMY; YUBBYNEYCHYPOPFULE BOOK.

yUUMEDHS BOFTPRPNEFTYUEULYE RPLBBBFEMY (TPUF YMY DMYOKH FEMb CHEU YMY NBUKH FEMb PLTHTSOPUFY TBBMYUOSHI YUBUFEK FEMBYUOSHI YUBUFEK FEMBYUOSHI YUBUFEK FEMBYUOSHI YUBUFEK FEMBYUOSHI YUBUFEK FEMBYUOSHI YUBUFEK FEMBYUSPYUFYUFEK FEMBYUPYUPYUFPYUPYUPYUPYUPYUPYUPYUPYUPYUH FEMb.

pveee RTEDUFBCHMEOYE P ZHYYUEULPN TBCHYFY RPMKHYUBAF RTY RTPCHEDEY FTEI PUOPCHOSHI YNNETEOYK:
- PRTEDEMSS DMYOH FEMB;
- NBUUH FEMB;
- PVICHBF ZTHDOPK LMEFLY.

HUMPCHICE RTPCHEDEOYS BOFTPRPNEFTYUEEULYI YUUMEDPCHBOYK

bOFTPRPNEFTYA RTPCHPDSF U RPNPESHA FABFEMSHOP RTPCHETEOOSHI Y PFTEZKHMYTPCHBOOSHI YNNETYFESHOSHI RTYVPTPCH: CHEUPCH, TPUFPNETBT, F.UBOFNEFYNEFO CHUE YUNETEOS TSEMBFEMSHOP RTPYCHPDYFSH CH RETCHPK RPMPCHYOE DOS, OBFPEBL, MYVP YUETE '2-3 YUBUB RPUME BDSCH, PVUMEDKHENSCHK DPMTSEO VSCHFLKHPDEF CHEZ MEZ MEZ. EUMY TSE YUNETEOIS RTPCHPDSFUS PE CHFPTPK RPMPCHYOE, TSEMBFESHOP YBOSFSH ZPTYJPOFBMSHOPE RPMPTSEOYE OB 10-15 NYOHF.

dMS PVYaELFYCHOPUFY RPUMEDKHAEEK PGEOLY OEPVIPDYNP UPVMADBFSH FTEVPCHBOYS L RTBCHYMBN YUNETEOIS. bOBMY BOFTPRPNEFTYUEEULYI RPLBBBFEMEK - CHBTSOOKYK LMENEOF YUUMEDPCHBOYS UPPFCHEFUFCHYS ZHYYYUEULPZP TBCHYUFYUEULPZP TBCHYUFYS CHBTBUFFYUCH OPBTN.

CHSCHMEOOSCHE PFLMPOEOYS NPZHF SCHMSFSHUS ZHBLFPTBNY TYULB YMY RTY'OBLBNY OELPFPTSHI ABVPMECHBOYK. rPFPNKH HNEOYE RTBCHYMSHOP PGEOYFSH RPMHYUEOOSCHE TEHMSHFBFSH YNNETEOYK, NPTSEF URUPUPVUFCHPCHBFSH CHPURIFBOYA HUFBOPCHLY OBJPTBPCCHK.

OYTSE RTEDUFBCHMEOSH NEFPDYLY YNETEOYS OBYVPMEE YUBUFP YUUMEDKHENSHI BOFTPRPNEFTYUEEULYI CHEMYUYO.

NEFPDSCH BOFTPRPNEFTYUEEULYI YUNETEOYK

JUNETEOYE TPUFF (DMYOSCH FEMB)

yNNETEOIS RTPCHPDSF RTY RPNPEY FABFEMSHOP RTPCHTEOOSHI YNNETYFEMSHOSHI RTYVPTPCH: CHEUPCH, TPUFPNETB, UBOFYNEFTPCHPK MEOFSCH, DYBOCHBNPNPNPUP.

CHUE YUNETEOYS TSEMBFEMSHOP RTPCHPDYFSH CH RETCHHA RPMPCHYOKH DOS, OBFP-EBL Y RPUME ZHYYUPMPZYUEULYI PFRTBCHMEOIK. y'NETSENSCHK DPMTSEO VSCHFSH PDEF MYYSH CH MEZLKHA FTYLPFBTSOKHA PDETSDKH.

yNNETEOYE TPUFB - RTPYCHPDYFUS CH RPMPTSEOY UFPS RTY RPNPEY TPUFPNETB. pVUMEDKHENSCHK UVBOPCHYFUS À PROPOS DE RMPEBDLKH TPUFPNETB, URYOPK L CHETFILBMSHOPK UVPKLE, CHSCHRTSNYCHYYUSH, RTYLBUSH L UVPKLE ABFSHMLPN, NECMPRBMPBUFFYUH uLPMShTSEBS ZPTY'POFBMSHOBS RMBOLB RTYLMBDSCHBEFUS L ZPMPCHE VE OBDBCHMYCHBOYS.

PYEOSH CHBTSOP RTPCHPDYFSH YNETEOYE TPUFB CH RETCHHA RPMPCHYOH DOS, FBL LBL L CHEYUETKH TPUF YUEMPCHELB UFBOPCHYFUS NEOSHY ENVIRON 1-2 UN. rTYUYOPK FPNKH SCHMSEFUS EUFEUFCHEOOBS HUFBMPUFSH CH FEYUEOYE DOS, UYUTSEOE NSCHYUOPZP FPOHUB, HRMPEEEOYE NECRPJPHPHPYCHEY UFEUFDEBDEP TPUF NPTSEF YOBYUFESHOP CHBTSHYTPCHBFSHUS CH JBCHYUYNPUFY PF OBUMEDUFCHEOPUFY, CHOHFTYKHFTPVOPZP TBCHIFTYKHFTPVOPZP TBCHYFYS Y PF OBMYUYS YBVPMECH.

OB TPUF PLBSCHCHBAF CHMYSOYE ZEOEFYUEULYE ZHBLFPTSCH, RPMPCHSCHE TBMYUYS, CHP'TBUF, UPUFPSOYE YDPTPCHSHS Y F.D. dMYOB FEMB NPTSEF UPPFCHEFUFCHPCHBFSH CHP'TBUFKH, OP NPTSEF Y JOBYUIFEMSHOP PFMYUBFSHUS PF CHP'TBUFOPK OPTNSCH, RTY LFPN NBMSCHK TPUF OBJSCHCHBAPN u CHP'TBUFOSCHNY OPTNBFYCHBNY TPUFB NPTSOP POBLPNYFSHUS CH FBVMYGBI RTICHEDEOOSHNY OYTSE.

TBURTEDEMEOYE DMYOSCH FEMB (UN) RP CHP'TBUFH (AOPYY).

chPATBUFxTPCHEOSH TBCHYFYS
oYLIKOUTSE UTEDOESPÉCHELLEGRANDES LETTRESchSCHUPLYK
rTPGEOFSCH (GEOFYMY)
3Dix2550759097
16 MEF
17 MEF
154,0
159,3
158,0
163,0
162,2
168,1
169,8
174,7
177,4
181,2
182,0
185,1
185,0
187,9

TBURTEDEMEOYE DMYOSH FEMB (UN) RP CHP'TBUFKH (DECHKHYLY).

chPATBUFxTPCHEOSH TBCHYFYS
oYLIKOUTSE UTEDOESPÉCHELLEGRANDES LETTRESchSCHUPLYK
rTPGEOFSCH (GEOFYMY)
3Dix2550759097
16 MEF
17 MEF
151,7
154,2
155,0
157,3
158,3
161,2
163,7
165,6
169,0
170,0
172,0
173,1
174,1
175,5

y'NETEOYE NBUUSCH FEMB (CHEUB)

u CHEUBTBUFOSCHNY OPTNBFYCHBNY CHEUB SPTSOP POBLPNYFSHUS CH FBVMYGBI, RTICHEDEOOSCHNY OYTSE.

TBURTEDEMEOYE NBUUSH FEMB (LZ) RP CHP'TBUFKH (AOPYY).

chPATBUFxTPCHEOSH TBCHYFYS
oYLIKOUTSE UTEDOESPÉCHELLEGRANDES LETTRESchSCHUPLYK
rTPGEOFSCH (GEOFYMY)
3Dix2550759097
16 MEF
17 MEF
41,2
46,4
45,4
50,5
51,8
56,8
58,8
63,7
65,9
70,6
73,0
78,0
82,5
86,2

TBURTEDEMEOYE NBUUSCH FEMB (LZ) RP CHP'TBUFKH (DECHKHYLY).

chPATBUFxTPCHEOSH TBCHYFYS
oYLIKOUTSE UTEDOESPÉCHELLEGRANDES LETTRESchSCHUPLYK
rTPGEOFSCH (GEOFYMY)
3Dix2550759097
16 MEF
17 MEF
42,4
45,2
46,8
48,4
51,0
52,4
56,0
57,2
61,0
62,0
66,2
68,0
76,1
79,0

y'NETEOYE PLTHTSOPUFY ZPMPCHSCH

y'NETEOYE PLTHTSOPUFY ZPMPCHSCH RTPEYCHPDSF YUETE 'OBYVPMEE CHSCHUFHRBAEYE FPULY ABFSHMPYUOPZP VKHZTB Y OBDVTPCHOSCHE DHZY. UPPFCHEFUFCHKHAEYE CHP'TBUFKH TBNETSH ZPMPCHCH SPTSOP OBKFY CH FBVMYGBI.

TBURTEDEMEOYE PLTHTSOPUFY ZPMPCHSCH (UN) RP CHP'TBUFKH (AOPYY).

chPATBUFxTPCHEOSH TBCHYFYS
oYLIKOUTSE UTEDOESPÉCHELLEGRANDES LETTRESchSCHUPLYK
rTPGEOFSCH (GEOFYMY)
3Dix2550759097
16 MEF
17 MEF
52,4
52,5
53,4
53,5
54,4
54,6
56,2
56,3
57,9
58,0
59,0
59,1
60,1
60,2

TBURTEDEMEOYE PLTHTSOPUFY ZPMPCHSCH (UN) RP CHP'TBUFKH (DECHKHYLY).

chPATBUFxTPCHEOSH TBCHYFYS
oYLIKOUTSE UTEDOESPÉCHELLEGRANDES LETTRESchSCHUPLYK
rTPGEOFSCH (GEOFYMY)
3Dix2550759097
16 MEF
17 MEF
50,9
51,0
51,7
51,8
52,3
52,4
53,8
53,9
55,3
55,4
56,0
56,1
56,9
57,0

y'NETEOYE PLTHTSOPUFY ZTHDOPK LMEFLY

y'NETEOYE PLTHTSOPUFY ZTHDOPK LMEFLY RTPCHPDSF UMEDHAEYN PVTBSPN: CH RPMPTSEOYUFPS, TXLY PRHEOSCH, RTY NBLUYNBMSHOPN CHDPNYE, RPMOSCHIPN uBOFINEFTPCHHA MEOFKH OBLMBDSCHCHBAF ZPTY'POFBMSHOP, UBDY RPD KHZMBNY MPRBFPL, URETEDY RP PLPMPUPUPULPCHSCHN LTKHTSLBN, B X DECHKHYEPYU RPBSHNPNM.

chPATBUFOSHE OPTNBFYCHSCH PLTHTSOPUFY ZTHDOPK LMEFLY HLBBBOSCH CH FBVMYGBI.

TBURTEDEMEOYE PLTHTSOPUFY ZTHDOPK LMEFLY (UN) RP CHP'TBUFKH (AOPYY).

chPATBUFxTPCHEOSH TBCHYFYS
oYLIKOUTSE UTEDOESPÉCHELLEGRANDES LETTRESchSCHUPLYK
rTPGEOFSCH (GEOFYMY)
3Dix2550759097
16 MEF
17 MEF
73,3
77,0
76,1
80,1
80,0
82,9
84,9
87,6
89,9
92,2
93,6
95,5
97,0
98,4

TBURTEDEMEOYE PLTHTSOPUFY ZTHDOPK LMEFLY (UN) RP CHP'TBUFKH (DECHKHYLY).

chPATBUFxTPCHEOSH TBCHYFYS
oYLIKOUTSE UTEDOESPÉCHELLEGRANDES LETTRESchSCHUPLYK
rTPGEOFSCH (GEOFYMY)
3Dix2550759097
16 MEF
17 MEF
73,0
75,4
75,9
78,0
78,8
80,7
83,0
84,7
87,1
88,0
90,6
91,1
93,9
94,6

TBOOYGB CHEMYUYY PLTHTSOPUFEK ZTKHDOPK LMEFLY À PROPOS DE CHSCHUPF CHDPIB Y CHCHDPIB PFTBTSBEF RPDCHYTSOPUFSH ZTKHDOPK LMEFLY, LPFPPTHA RTDOBECH OBSCHYMESH jPTNKHMB TBUYUEFB LFPZP RPLBBBFEMS RTYCHEDEOB OYTSE.

LULKHTUIS ZTHDOPK LMEFLY=PLTHTSOPUFSH ZTHDOPK LMEFLY À PROPOS DE CHDPIE---PLTHTSOPUFSH ZTHDOPK LMEFLY À PROPOS DE CHCHDPIIE

EUMY RPMHYUEOOSCHK TEHMSHFBF TBCHEO 4 UN Y NEOEE, EZP TBUGEOYCHBAF LBL OYLIK. EUMI ON TBCHEO 5 - 9 UN - UTEDOIN, B EUMI 10 UN Y VPMEE - CHUFFLINE.

YUNETEOYE PLTHTSOPUFY ABRSUFSHS

y'NETEOYE PLTHTSOPUFY ABRSUFSHS RTPCHPDSF CH UBNPN HALPN NEUFE MHYUEBRSUFOOPZP UHUFBCHB. rPMHYUEOOBS CHEMYUJOB DBEF RTDUFBCHMEE P FIRE FEMPUMPCEOIS. fBL, EUMY X TSEOEYO PLTHTSOPUFSH ABRSUFSHS NEOEE 14 UN, NPTSOP ZPCHPTYFSH P ITHRLPN FEMPUMPTSEOY, EUMY PF 14 DP 16,5 UN - P UTEDOENSCH B EUMY UP. x NKHTSYUYO PLTHTSOPUFSH ABRSUFSHS NEOEE 16,5 UN UCHYDEFEMSHUFCHHEF P ITKHRLPN FEMPUMPTSEOYI, PF 16,5 DP 18 UN - P UTEDOEN, LEARNING 18 UN - P RMPFOPN.

DYOBNPNEFTICE

rTEDUFBCHMEOYE P UYMPCHCHI CHP'NPTSOPUFSI YURSCHFKHENPZP NPTSOP RPMKHYUYFSH U RPNPESHA DYOBNPNEFTYY. yURPMSH'KHEFUS DMS LFPZP RTYVPT DYOBNPNEFT, YNETSAEYK UIMH UTSBFYS NSCHYG THLY.

YURSCHFHENSCHK NBLUYNBMSHOP UTSYNBEF DYOBNPNEFT RTBCHPK, ABFEN MECHPK THLPK. tKhLB DPMTSOB VSChFSh ChShFSOKhFB Ch UFPTPOKH, Y RPDOSFB DP KhTPCHOS RMEU. y'NETEOYE RTPCHPDSF 2-3 TBAB J BRYUSCHCHBAF OBYVPMSHYKHA GYZHTKH. fPYUOPUFSH YNETEOIS + - 2 LYMPZTBNNB. UP UTEDOYNY CHEMYUYOBNY UYMPCHCHCHI CHP'NPTSOPUFEK AOPYEK Y DECHKHYEL SPTSOP RP'OBLPNYFSHUS CH FBVMYGE.

UDOYE CHP'TBUFOSHE OPTNBFYCHSCH DYOBNPNEFTYY (LZ).

чПъТБУФ (ЗПДЩ)aONYDECHHYLY
15
seize
17
35,34 +/- 0,69
41,09 +/- 0,71
44,00 +/- 0,71
22,93 +/- 0,38
24,24 +/- 0,41
26,24 +/- 0,33

rPUME RTPCHEDEOIS DYOBNPNEFTYY TBUUYUIFSCHBAF UIMPCHPK YODELU RP ZhPTNKHME:

UYMPCHPK YODELU = NSCHYUOBS UIMB CHEDHAEK LYUFY (LZ) / CHEU FEMB (LZ)

dMS PRTEDEMEOIS UYMSCH NSCHYG TBZYVBFEMEK URYOSH YURPMSHHHAF UVBOPCHPK DYOBNPNEFT, LPFPTSCHK UOBVTSEO PRPTOPK RMPEBDLPK DMS OPZ. rty; ENTEOYUFBOPCHPK UYMSCH YURSCHFHENSCHK CHUFBEF À PROPOS DE PRPTOKH RMPEBDLH. dBMEE PZYVBEFUS, VETEFUS THLBNY ЪB TKHULKH DYOBNPNEFTB Y U NBLUINBMSHOSCHN.UIMYEN NEDMEOOP CHCHRTSNMSEFUS. yUUMEDPCHBOYE RPChFPTSAF 2-3 TBBB, PFNEYUBAF MHYUYIK TEHMSHFBF. fPYUOPUFSH YNETEOIS TBCHOB +/- 5 LYMPZTBNN. h FBVMYGE RTEDUFBCHMEOSH LBYUEUFCHOOOP-LPMYUEUFCHEOOSHE PGEOLY UVBOPCHPK: UYMSCH NKHTSUYO Y TSEOEYO.

pGEOLB UVBOPCHPK UYMSCH (LZ).

pGEOLB UVBOPCHPK UYMSHTSEOEYOSCHnKhTSUYOSCH
OYLBESNEEE 90NEE 130
ÉCHELLES OYTSE90-119130-159
uTEDOSS120-149160-189
IL Y A UNE PERTE150-180190-220
hSCHUPLBSWPMEE 180WPMEE 220

NEFPDSCH PGEOLY ZHYYUEEULPZP TBCHYFYS

pGEOLB ZHYYUEULPZP TBCHYFYS CH MAVPN RPBTBUFE RTPYCHPDIFUS RHFEN UTBCHOEOIS BOFTPRPNEFTYUEULYI DBOOSHI UP Lost Buduyuyuyuyuyu dbooshi UP Lost Buduyuyuyuyuyu dbooshi UP Lost Buduyosuyu.

GEOFYMSHOSCHK NEFPD

mHYUYK URPUPV PGEOLY ZHYYUEULPZP TBCHYFYS U RPNPESHA GEOFIMSHOSHI FBVMYG, ON RTPUF CH TBVPFE, FBL LBL YULMAYUBAFUS TBUYUEFSCH. GEOFIMSHOSHE FBVMYGSCH YYTPLP RTEINEOSEFUS B TKHVECPN U LPOGB 70-I ZPDHCH XX CHELB. CHCHYE VSCHMY RTIECHDEOSCH FBVMYGSCH DMS FBLYI BOFTPRPNEFTYUEEULYI RPLBBBFEMEK LBL TPUF, CHEU, PLTHTSOPUFY ZPMPCHSCH, ZTHDY.

GEOFYMSHOSHE FBVMYGSCH RPCHPMSAF UTBCHOYFSH YODYCHYDKHBMSHOSHE BOFTPRPNEFTIYUEULYE CHEMIYUOSCH UP UFBODBTFOSCHNY FBVMYUOSCHNY, NPMEYUCHYUPUCHNY RPMH uPUFBCHMSAF ÜFY FBVMYGSCH UMEDHAEYN PVTBPN: BOFTPRPNEFTYYUEULYE DBOOSCHE 100 YUEMPCHEL (100%) PDOPZP CHP'TBUFB CHSCHUFTBYCHBAF CH RPTSBOYS PTBUF ъBFEN RPLBBFEMY 3, 10, 25, 50, 75, 90, 97 PVUMEDKHENSCHI CHOPUSF CH FBVMYGSCH, CH LPFPTSCHI UPITBOSAF CHCHLBBOBOOHA OHNETBGYA (YMY RTPFGERESHETPU, YMYP.

eUMY RPMKHYUEOOSCHE TEHMSHFBFSH UPPFCHEFUFCHHAF 25 - 75 GEOFIMA, FP TBUUNBFTYCHBENSCHK RBTBNEFT UPPFCHEFUFCHKHEF UTEDOENKH CPATBUFOPNKH HTCHPCHOA TBS. eUMY TSE RPLBBBFEMSH UPPFCHEFUFCHHEF 10 GEOFYMA, LFP ZPCHPTYF P TBCHYFY OYTSE UTEDOESP; B EUMY 3 - P OYLPN TBCHYFYY. eUMY RPLBBBFEMSH CHIPDIF CH RTEDEMSCH 90 GEOFIMES, TBCHYFE PGEOYCHBAF CHCHYE UTEDOEZP; B EUMI CH 97 - LBL CHSCHUPLPE.

PRTEDEMEYE ZBTNPOYUOPUFY ZHYYUEEULPZP TBCHYFYS

zhYYYuEULPE TBCHYFYE UYUYFBEFUS ZBTNPOYYUOSCHN, EUMY Chueh YUUMEDHENSCHE BOFTPRPNEFTYYUEULYE RPLBBFEMY UPPFCHEFUFCHHAF PDOPNH A FPNH CE GEOFYMSHOPFULYE SUPPRIMÉ BESPÉPHONE MISE À JOUR DU FPNH CE GEOFYMSHOPFULYE vPMSHYBS TBOOYGB UCHYDEFEMSHUFCHHEF P OEZBTNPOYUOPN TBCHYFY.

bOFTPRPNEFTYUEEULBS PGEOLB NEFPDPN GEOFIMEK RPYUFY CHUEZDB PCHRBDBEF U PGEOLPK UPUFFSOIS ADPTPCHSHS X DEFEK, RPDTPUFDELPCHS Y NPMPPCH. DBOOSCHK NEFPD YNEEF RTEYNHEEUFCHB RETED DTHZYNY BY PVYAELFYCHEO, PTTELFEO, UPRPUFBCHYN, RTPUF B YURPMSHPCHBOYY J RPCHPMSEF UMEDYFSH B.YOBNYLPFS BOFTPRPYNH B.YOBNYLPFS YURPMSHPCHBOYY J. rTY LFPN UTBJKH VHDHF RPMKHYUEOSCH DBOOSCHE, BTBLFETYHAEE LBYUEFCHP TBCHYFYS (GAUCHE HTPCHEOSH, CHCHYE UTEDOEZP, CHCHUPLPEE, YDOY OYEZPE.

RTYNET: AOPYB 17 MEF YNEEF TPUF 181,2 UN, CHEU 70,6 LZ, PLTHTSOPUFSH ZTHDY 92,2 UN, PLTHTSOPUFSH ZPMPCHSCH 58 UN. chue "BOFTPRPNEFTYUEULYE RBTBNEFTSCH OBIPDSFUS CH GEOFYMSHOSHI FBVMYGBI CH RTEDEMBI 75 GEOFIMS, UFP UPPFCHEFUFCHHEF UTEDOENKH ZBTNPOYUPYUCHUPEZHUPH.

yMY DTHZPK RTYNET: AOPYB 17 MEF YNEEF TPUF 187,9 UN (97 GEOFIMSH), NBUUH 46,4 LZ (3 GEOFIMSH), PLTHTSOPUFSH ZPMPCHSCH 58 UN (75 GEOFYMSH), 10 PLTHTSHDUH. yb RPUMEDOEZP RTYNETB CHYDOP, UFP TPUF NPMPDPZP YUEMPCHELB CHSCHUPLYK, NBUUB OYLBS, PLTHTSOPUFSH ZPMPCHCH UPPFCHEFUFCHHEF ZPMPCHCH UPPFCHEFUFCHHEF ZPMPCH UPCHUCHFCHEF UPCHUCHFCHEF ZHYYUEEULPE TBCHYFE OEZBTNPOYUOPE.

zBTNPOYYuOPUFSh ZHYYYUEULPZP TBCHYFYS NPTSOP PGEOYFSH, YURPMSHHS DCHHINETOSCHK LCHBDTBF ZBTNPOYYUOPUFY B LPFPTPN YNEAFUS YLBMSCH DMOSYOSCHUE TSEMBOUCH FEMBYNTHE, YNEAFUS YLBMSCH DMOSYOSYSE J NBUVUSCH OBPYCH FEMBUCH.

zhYYUEEULPE TBCHYFE UYUIFBEFUS:
- ZBTNPOYUOSCHN, J UPPFCHEFUFCHHAEIN CHP'TBUFKH - EUMY CHUE BOFTPRPNEFTYUEEULYE RPLBBBFEMY OBIPDSFUS CH RTEDEMBI 25 - 75 GEOFIMES.
- ZBTNPOYUOSCHN, PRETETSBAEIN CHP'TBUF - EUMY RPMHYUEOOSCHE TEHMSHFBFSH UPPFCHEFUFCHHAF 90 - 97 GEOFIMA.
- zBTNPOYUOSCHN, OP U PFUBCHBOYEN PF CHATTBUFOSHI OPTNBFYCHPCH - EUMY DBOOSCHE PVUMEDKHENPZP OBIPDSFUS CH RTEDEMBI 3-10 GEOFIMS. CHUE POOFBMSHOSCHE CHBTYBOFSCH ZPCHPTSF P OEZBTNPOYUOPN TBCHYFY.

pVMBDBFEMA MAVPZP CHBTYBOFB CHOE GEOFTBMSHOPZP LCHBDTBFB ZBTNPOYUOPUFY, OBDMEDPCHBFSHUS X CHTBYUB U GAMSHA CHCHSUOEYSCH RTYUFFYUPYUPY.

lCHBDTBF ZBTNPOYUOPUFY (chURPNPZBFEMSHOBS FBVMYGB DMS PGEOLY ZHYYUEULPZP TBCHYFYS).

& nbsprTPGEOFOSCHE (GEOFYMSHOSCHE) TSDSCH
3%Dix%25%50%75%90%97%
NBUUB FEMB RP CHPTBUFH97%& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbspzBTNPOYUOPE TBCHYFEYE PRETETSBAEE CHATBUF
90%& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp
75%& nbsp& nbspzBTNPOYUOPE TBCHYFYE UPPFCHEFUFCHHAEEE CHATBUFH& nbsp& nbsp
50%& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp
25%& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp
Dix%zBTNPOYUOPE TBCHYFYE OYTSE CHATBUFOSHCHI OPTN& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp
3%& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp
DMYOB FEMB RP CHP-TBUFKH

NEFPD rPMS vTPLB

lTPNE GEOFIMSHOPZP URPUPVB PGEOLY ZHYYUEULPZP TBCHYFYS, TBTVBVPFBOOPZP MYYSH DMS DEFEK Y NPMPDETSY DP 17 MEF, UHEEUFCHZHAEF Y DT. UBNSCHN RTYVMYYFEMSHOSCHN Y UFBTSCHN SCHMSEFUS TBUYUEF IDDEBMSHOPZP CHEUB RP ZhPTNKHME, RTEDMPTSEOPK 100 MEF OBBD ZhTBOGKHUULINE BOFTNLPNPMPVP:

idDEBMSHOSCHK CHEU (LZ) = TPUF (UN) - 100

ьФХ ЖПТНХМБ CH OBUFPPSEEE CHTENS RTEPVTBJPCHBOB UMEDHAEYN PVTBPN:

dMS NKHTSYUYO IDEBMSHOSCHK CHEU (LZ) = 0,9 (TPUF (UN) - 100)

dMS TSEOEYO IDEBMSHOSCHK CHEU (LZ) = 0,85 (TPUF (UN) - 100)

ZhPTNKHMB vTPLB OE HYUIFSCHBEF FPZP, UFP X TSEOEYO YOBYUFEMSHOP VPMSHYK UMPK RPDLPTSOPZP TSITB, YUEN X NKHTSUYO; UFP CHP'TBUF YUEMPCHELB CHOPUIF UCHPY LPTTELFYCHCH CH TBUYUEFSCH J F.D.

pn NOEOYA NOPZYI DYEFPMPZPCH, TBUYUEFSCH CHEUB RP ZHPTNHME vTPLB NPZHF RTYCHEUFY A FPNH, YUFP OELPFPTSCHE MADY CHSCHUPLPZP TPUFB VHDHF UYUYFBFSH UCHPK CHEU OPTNBMSHOSCHN, IPMF ON UBNPN DEME chanter UFTBDBAF YVSCHFPYUOSCHN, J OBPVPTPF, OELPFPTSCHE OYLPTPUMSCHE, YUEK CHEU B OPTNE, UYUYFBFSH EZP YVSCHFPYUOSCHN.

YODELU LEFME

vPMEE BVUFTBLFOSCHN, OP OE SÉCHOIR NEOEE OBDETSOSCHN RPLBBFEMEN ZBTNPOYYUOPUFY TBCHYFYS, YURPMSHHENSCHN PE NOPZYI UFTBOBI NYTB RTY CHLMAYUEOYY DPZPODBSFB UFTMAYUEOYY DPZPODBSF OCHFUBIPCHENNE (NB: YURPMSHHENSCHN PE NOPZYI UFTBOBI NYTB RTY CHLMAYUEOYY DPZPODBSF OCHFUBIPSE) h TBUYUEF EZP CHCHPDSFUS CHUE FE TSE CHEMYUYUYOSCH Y ZHPTNHMB CHCHZMSDIF UMEDHAEYN PVTBBPN:

YODELU LEFME=CHEU (LZ)
TPUF 2 (N)

rTYNET: CHEU PVUMEDKHENPZP 67 LZ, B EZP TPUF 1.74 N. rTPCHES OEUMPTSOPE CHCHUYUMEOYE, RPMKHUYN TEHMSHFBF 22.01. dMS EZP PGEOLY OEPVIPDYNP JOBFSH UMEDHAEEE. iODELU LEFME DMS TSEOEYO CH OPTNE DPMTSEO VSCHFSH TBCHEO 19-24, B DMS NKHTSYUYO -20-25. EUMY JOBYUEOIS YODELUB TBCHOP 26, YMY RTECHSCHYBEF FFPF RPLBBFEMSH, FP TEYUSH IDEF P CHTEDOPN DMS PTZBOY'NB YUVSCHFLE CHEUB. pV PTsITEOYI I UV ZPChPTSF, EUMY YODELU LEFME TBCHEO 26-30; II UV - EUMI 30-40; III UV - EUMY VPMEE 40. EUMY YODELU LEFME OYTSE KHLBBOOSHI OPTNBFYCHPCH, FP FFP HLBSCHCHBEF À PROPOS DE DEZHYGIF CHEUB.

CHEU FEMB J FYR FAMPUMPCEOIS

oEUPNOEOOP, YUFP NETSDH CHEUPN FEMB J FYRPN FEMPUMPTSEOYS YNEEFUS UCHSSH, RTY FPN PDOB Q FB CE CHEMYYUYOB NBUUSCH FEMB X ITHRLPZP J RMPFOPZP YUEMPNOCHELB, RTY FPN PDOB. yDEBMSHOSCHK CHEU CHTPUMPZP YUMPCHELB CH OBCHYUYNPUFY PF FIRB FEMPUMPTSEOS SPTSOP HOBFSH Y FBVMYG Y OPNPZTBNN, RTEDMBZBENFYNYUBYUPLYUPLBYUPLIBYUPLIBYUPLYUPLYUPLBYUPLIBYUPLIBYUPLYUPLBYUPLIBYUPLIBYUPLYUPLYUPL chPURPMSH'PCHBCHYYUSH LPFPTSCHNY, PGEOICHBAF RTPGEOF PFLMPOEOYS CHEUB FEMB PF YDEBMSHOPK CHEMYUYOSCH. ьFP DEMBAF OYCE RTEDUFBCHMEOOSCHN URPUPVPN TBUYUEFB PFLMPOEEOIK PF YDEBMSHOPZP CHEUB.

pFLMPOOOYE PF NBUUSCH FEMB

chPURPMShPChBChYYUSh, PDOYN dv RTEDMPTSEOOSCHI URPUPVPCH (GEOFYMSHOSCHN, NEFPDPN RPMS vTPLB, OPNPZTBNNBNY) HOBAF, LBLYN DPMTSEO VSCHFSH YDEBMSHOSCHK CHEU FEMb H BCHYUYNPUFY PF CHPTBUFB, RPMB, TPUFB, YMY DTHZYI BOFTPRPNEFTYYUEULYI RPLBBFEMEK. OP OE CHUEZDB TEBMSHOSCHK CHEU UPPFCHEFUFCHHEF YDEBMSHOPNKH. dMS FPZP, YUFPVSCH CHSCHSUIFSH JNEEFUS MON OEDPUFBFPL YMY YUVSCHFPL CHEUB FEMB DPUFBFPYUOP RTPCHUFY UMEDHAEYK TBUYUEF RP ZhPTNHME:

DEZHYGYF (YUVSCHFPL) CHEUB FEMB = IDEBMSHOSCHK CHEU - TEBMSHOSCHK CHEU

eUMY RPMHYUEOOOPE YUUMP RPMPTSYFEMSHOPE, FP FFP HLBSCHBEF OB DEZHYGIF NBUUSCH FEMB. b EUMY RTY CHCHYUUMEOYY RPMKHYUBEFUS PFTYGBFEMSHOSCHK TEHMSHFBF, FP ЬFP ZPCHPTYF PV YUVSHFPPYUOPK NBUUE FEMB.

h FBLYI UMKHYUBSI VSCCHBEF OEPVIPDYNP PGEOIFSH PFLMPOEEOYE TEBMSHOPZP CHEUB PF YDEBMSHOPZP. DEMBEFUS LFP UMEDHAEIN PVTBPN:

pFLMPOEE PF YDEBMSHOPZP CHEUB FEMB (%)=(CHEU iDEBMSHOSCHK - CHEU TEBMSHOSCHK) 100%
IDEBMSHOSCHK CHEU

IDEBMSHOSCHK CHEU

EUMY TEBMSHOSCHK CHEU PFMYUBEFUS PF IDEBMSHOPZP CH RTEDEMBI 10% CH PVE UFPTPOSCH LFP DPRKHUFINPE PFLMPOEE. rTECHSCHYEOYE CHP'TBUFOPK OPTNSCH CHEUB ENVIRON 15-25% UPPFCHEFUFCHHEF PTTSITEOYA 1 UVEREY; ENVIRON 25-50% - 2 UVEROY; ENVIRON 50-100% - 3 UVEROY; VPMEE YUEN ENVIRON 100% - 4 UVEROY. uOYCEOYE CHEUB OYCE OPTNSCH OBSCHCHBAF ZYRPFTPZHJEK. eUMY DEZHYGYF UPUFBCHMSEF 10 DP 20% - LFP ZYRPFTPZHYS 1 UVEROY; PF 20 DP 30% - 2 UVEROY; VPME 30% - 3 UVEREY (DBOOHA UVEROSH ZYRPFTPZHY EEE OBSCCHBAF DYUFTPZJEK).


Proportions du corps

Les paramètres idéaux de notre corps ne dépendent pas seulement du nombre de muscles, de leur relief, de leur harmonie et de leur croissance. Les proportions du corps sont essentielles. Dans cet article, nous vous parlerons des normes de beauté modernes, des figures masculines et féminines idéales, de leurs proportions classiques, ainsi que de donner plusieurs recommandations et de présenter à votre attention quelques conseils utiles d'experts..

Normes de beauté modernes: paramètres de base

Le monde moderne a ses propres concepts et paramètres corporels idéaux. Chacun de nous, au moins une fois dans sa vie, s'est demandé si ses caractéristiques correspondaient à ces valeurs? Ci-dessous, nous présentons à votre attention les proportions idéales classiques du corps humain dans le fitness et la musculation modernes..

Les gens ont l'habitude de considérer ce critère comme le plus important que les autres, même si c'est fondamentalement faux. Cependant, dans la vie quotidienne, il existe une telle opinion que plus une personne est grande, plus elle est forte, courageuse et dangereuse dans les conflits..

Paramètres de croissance standard pour les résidents de Russie et des pays de la CEI:

 • les personnes mesurant moins de 170 cm sont considérées comme petites;
 • 175-185 cm est considéré comme une hauteur moyenne et optimale;
 • les personnes mesurant plus de 190 cm sont considérées comme grandes.

Il convient de noter que les personnes de nations et de nationalités différentes ont des indicateurs moyens différents et que les chiffres ci-dessus ne seront pas considérés comme la norme pour eux. Si vous voulez grandir, vous devez mettre beaucoup d'efforts dans certains entraînements pour augmenter la hauteur. Vous devez également savoir que ce paramètre ne peut pas être ajusté après 25 ans.

La croissance de chaque personne est individuelle, sur cette base, chacun peut calculer pour lui-même les proportions idéales de taille et de poids. Il existe un moyen de vérifier cela - l'index Quetelet.

Il concerne les hommes et les femmes âgés de 20 à 60 ans. Pour déterminer les proportions de votre corps et connaître leur indicateur par rapport à la norme, vous devez résoudre une équation arithmétique simple. Mais le résultat peut ne pas être correct si vous êtes un athlète professionnel, une femme enceinte ou un jeune homme..

Mesurez votre taille, augmentez-la à la deuxième puissance. Après cela, le poids corporel doit être divisé par le chiffre résultant. Exemple: 175 cm, 70 kg; 70: (1,75 * 1,75) = 22,8. La réponse dans l'équation sera considérée comme l'indice de proportion corporelle correct..

 • la norme pour les hommes est de 19,5 à 25,5;
 • la norme pour la femme est de 19,5 à 24,5;
 • déficit de masse - jusqu'à 18,5;
 • excès - 25,5-29,5;
 • obésité du premier degré - 30-35;
 • deuxième degré - 35-40;
 • troisième degré - 40+.

Taille

Sur la base du tableau des proportions idéales, nous donnons le rapport optimal taille / hauteur pour les hommes et les femmes:

 • hauteur 150-155 cm: minimum - 55 cm, maximum - 60 cm;
 • 155 à 160 cm: 60, 65;
 • 160 à 170 cm: 63, 69;
 • 170 à 180 cm: 69, 73.

Afin de déterminer le volume de votre taille, mesurez-le avec un centimètre à l'endroit où les côtes commencent.

Jambes

La norme pour la longueur des jambes est considérée comme 50 à 56% de la taille d'une personne, selon le sexe. Vous devez prendre cette mesure en vous tenant debout avec le dos droit. Les circonférences des chevilles, des cuisses et du bas des jambes doivent être proportionnelles à la longueur du corps entier. Par exemple, le rapport idéal de ces parties du corps d'une hauteur de 175-180 cm est de 59,38 et 21 cm.

Les hanches

Pour connaître le volume de vos hanches, vous devez mesurer leur circonférence légèrement au-dessus de l'aine.

Mesures de hanches standard pour hommes et femmes de différentes hauteurs:

 • hauteur 150-155 cm: 83-90 cm;
 • 155 à 160 cm: 85 à 100 cm;
 • 160 à 170 cm: 85 à 106 cm;
 • 170 à 180 cm: 90 à 110 cm.

Poitrine

Afin de mesurer la poitrine, il est nécessaire de mesurer la circonférence des muscles pectoraux avec les bras abaissés le long du corps.

La taille moyenne pour les hommes et les femmes est:

 • hauteur 150-155 cm: 73-85 cm;
 • 155 à 160 cm: 80 à 88 cm;
 • 160 à 170 cm: 85 à 95 cm;
 • 170 à 180 cm: 89 à 99 cm.

Nous prenons en compte l'âge

Les exemples ci-dessus concernaient des hommes et des femmes âgés de 25 à 35 ans. Avec l'âge, les proportions idéales changeront, car une personne à partir de ce moment commencera déjà à vieillir. La longueur du corps, des bras et des jambes diminuera avec le temps. Afin de ralentir au maximum le processus de vieillissement, il est nécessaire de faire de l'exercice régulièrement..

Si vous n'êtes pas satisfait de votre taille, de la longueur des membres, après avoir travaillé dur sur vous-même, ces indicateurs peuvent être rapprochés de l'idéal. Mais cela vaut la peine de considérer le fait qu'après 25 ans, il ne sera plus possible de le faire, car le processus de croissance et de développement du corps s'arrêtera.

Figure masculine idéale

Il existe de nombreuses façons de déterminer si vous avez la silhouette masculine idéale. Après tout, la présence d'un corps fort, de jambes idéales avec des muscles développés ne signifie encore rien. Considérez les ratios, proportions et indices de base d'une figure humaine idéale.

Rapport taille / épaule

Le rapport épaules / taille idéal pour les hommes est la marque d'un corps de référence.

La norme pour la beauté est le rapport entre l'avant-bras et la taille, il devrait être de 0,75. Cet indicateur est la norme et est considéré comme le plus attractif pour la femme.

Si votre rapport taille / épaule ne correspond pas à cette norme, ne vous découragez pas. En effet, dans la musculation moderne, il existe de nombreuses options d'entraînement pour obtenir les proportions nécessaires. Par exemple, si vous avez besoin de diminuer la valeur obtenue, vous devez adhérer à un régime d'exercice qui aidera à brûler les calories graisseuses dans ces endroits. Dans ce cas, il est nécessaire de renforcer les muscles des épaules et du dos..

Valeurs standard du tour de taille pour les hommes de différentes hauteurs:

 • 165-172 cm - 76-80 cm;
 • 170 à 183 cm - 80 à 83 cm;
 • 180 à 190 cm - 83 à 86 cm.

Valeurs standard pour la circonférence des épaules:

 • 165-172 cm - 41-43 cm;
 • 172 à 183 cm - 43 à 45 cm;
 • 180 à 190 cm - 45 à 47 cm.

Ratio buste / taille

Les proportions idéales du corps masculin sont considérées comme une figure similaire à un triangle inversé (V). Avec ce physique, la cage thoracique se démarque et la taille est étroite.

La différence entre les circonférences de la poitrine et de la taille aidera à déterminer les paramètres idéaux de la silhouette masculine. La norme est considérée comme une valeur égale à 25.

Selon les observations des scientifiques, les hommes avec de tels indicateurs sont en assez bonne santé et tombent moins malades..

Valeurs standard du tour de taille pour les hommes de différentes hauteurs:

 • 165-172 cm - 76-80 cm;
 • 170 à 183 cm - 80 à 83 cm;
 • 180 à 190 cm - 83 à 86 cm.

Valeurs standard pour le tour de poitrine:

 • 165-172 cm - 115-118 cm;
 • 172 à 183 cm - 118 à 123 cm;
 • 180 à 190 cm - 123 à 128 cm.

Indice Adonis

Cette méthode de calcul des proportions idéales du corps d'un homme a été développée par les anciens Grecs..

L'indice Adonis est basé sur les proportions de la «section dorée». La méthode consiste à diviser le tout en deux parties, dans lesquelles le rapport du plus grand au plus petit est égal au rapport du tout au plus grand. Les principales valeurs pour définir le «nombre d'or» en anatomie humaine sont la largeur des épaules, la taille et la hauteur totale. Ainsi, le «nombre d'or» (paramètres idéaux d'une personne) sera considéré comme un rapport taille / épaule de 1: 1,618.

Proportions classiques du corps

Chacun a une proportion différente de son corps.

En prenant les indicateurs moyens du tableau des proportions d'un physique idéal, nous donnons les canons des proportions:

Avec une hauteur de 165-170 cm:

 • poids - de 65 à 72 kg;
 • épaules - de 35 à 37 cm;
 • cou - de 35 à 37 cm;
 • poitrine - de 105 à 110 cm;
 • taille - de 75 à 80 cm;
 • cuisse - de 55 à 57 cm;
 • tibia - de 35 à 37 cm.

Avec une hauteur de 170-175 cm:

 • poids - de 72 à 80 kg;
 • épaules - de 37 à 40 cm;
 • cou - de 37 à 40 cm;
 • poitrine - de 110 à 115 cm;
 • taille - de 80 à 85 cm;
 • cuisse - de 57 à 37 cm;
 • tibia - de 35 à 40 cm.

Avec une hauteur de 175-185 cm:

 • poids - de 81 à 90 kg;
 • épaules - de 40 à 45 cm;
 • cou - de 40 à 45 cm;
 • poitrine - de 115 à 125 cm;
 • taille - de 85 à 95 cm;
 • cuisse - de 60 à 65 cm;
 • tibia - de 40 à 45 cm.

Proportions selon da Vinci

Le grand scientifique Léonard de Vinci a créé ses propres proportions de la figure idéale d'un homme et d'une femme.

Selon da Vinci, les proportions idéales du corps masculin devraient correspondre aux paramètres suivants:

 • hauteur - 24 paumes;
 • longueur du pied - 4 paumes;
 • longueur du coude - 6 paumes;
 • longueur du bras et volume des épaules - 1,6 de la hauteur totale;
 • la longueur d'une oreille est égale à 0,33 de la longueur de la tête;
 • la distance entre le menton et le début des cheveux sur le front - 0,1 de la hauteur totale;
 • la distance du menton à la couronne est de 0,125 de la hauteur totale;
 • distance des cheveux aux sourcils - 0,33 de la longueur totale du visage;
 • distance des aisselles au coude - 0,125 de la hauteur.

Normes de musculation

Actuellement, les bodybuilders professionnels sont la référence pour le corps masculin. Ils ont acquis des paramètres corporels idéaux après un long et dur entraînement sur eux-mêmes..

Les proportions idéales en musculation sont:

 • lignes trapézoïdales claires;
 • muscles de soulagement;
 • muscles pectoraux en forme de cône;
 • muscles du dos bien définis;
 • cou élancé;
 • muscles développés des membres inférieurs.

Un physique solide, qui peut être calculé par l'indice de Pignet, fait également partie intégrante..

Index Pinier = Hauteur (cm) - Poids (kg) - Poitrine (cm).

Sur la base des résultats, le type de corps est déterminé:

 • moins de 10 - fort;
 • 10-20 - normal;
 • 21-25 - moyenne
 • 26-35 - faible;
 • plus de 36 - très faible.

Vidéo "Quelle devrait être la figure idéale"

Figure féminine parfaite

Chaque fille veut être belle et y consacre beaucoup d'efforts. Dans le monde du fitness et de la mode, il existe des proportions idéales du corps féminin (jambes, taille, poitrine, hanches, etc.).

Les principaux types de physique féminin

Il existe cinq types de physique de la femme:

Triangle. Les traits caractéristiques de ce corps chez la femme sont:

 • hanches volumineuses;
 • épaules étroites;
 • petite taille;
 • le haut du corps est plus long que le bas.
 • le volume des hanches est inférieur au volume des épaules;
 • le haut du corps est plus court que le bas;
 • la taille n'est pas exprimée.
 • largeur approximativement égale des parties du corps;
 • la taille n'est pas prononcée;
 • ventre saillant;
 • avec un faible poids, un fort soulagement musculaire.

Huit. Type classique, très demandé dans le secteur de la modélisation (proportions du corps 90/60/90):

 • le bas du corps est proportionnel au supérieur;
 • taille fine;
 • rapport taille / hanches 0,7.
 • poitrine prononcée;
 • Jambes fines;
 • petit volume d'épaule;
 • taille volumineuse

Des proportions classiques pour les femmes

Les proportions corporelles idéales pour les femmes ont été développées par D.A. Konokhin.

Selon ses calculs, un centimètre de la longueur totale du corps représente:

 • cou - 0,17-0,21 cm;
 • épaule - 0,17-0,21 cm;
 • hanches - 0,31-0,35 cm;
 • poitrine - 0,45-0,5 cm;
 • bassin - 0,55-0,65 cm;
 • taille - 0,36-0,41 cm.

Pour comprendre comment votre corps correspond aux formes idéales, multipliez votre taille (cm) par les valeurs ci-dessus du tableau. Mesurez ensuite la circonférence des parties du corps qui vous intéressent. Le résultat montrera à quel point vous êtes proche ou éloigné de la norme..

Taille fine

Le physique de chaque femme est individuel et unique à sa manière. Les paramètres idéaux des femmes diffèrent considérablement de la figure masculine..

Vous trouverez ci-dessous les normes relatives à la largeur de la taille pour les filles de différentes hauteurs:

 • hauteur 150-155 cm - taille 57-58 cm;
 • 155 à 160 cm - 58 à 60 cm;
 • 160-165 cm - 60-62 cm;
 • 165-170 cm - 60-64 cm;
 • 170-175 cm - 64-66 cm;
 • 175 à 180 cm - 66 à 68 cm.

Les taux de déviation admissibles peuvent aller jusqu'à cinq centimètres. Les mesures seront précises s'il n'y a pas d'excès de graisse corporelle autour de votre taille.

Ratio hanche / buste

Dans le monde de la mode et des mannequins, les paramètres les plus importants pour les femmes sont les hanches, la poitrine et la taille..

La circonférence de l'avant-bras doit être égale au volume des hanches. Tout d'abord, il est esthétiquement beau. Si votre physique est différent, il n'y a pas lieu de s'énerver. Il existe de nombreux entraînements spécifiques de fitness pour adapter vos hanches et votre poitrine au rapport idéal..

Paramètres de croissance

Il n'y a pas de concept de taille idéale pour une femme. Après tout, chaque personne est individuelle en soi. De plus, dans différents pays et peuples, la hauteur moyenne peut différer..

Pour déterminer si vous avez le rapport idéal entre la hauteur et les autres parties du corps, vous devez recourir à la méthode du «nombre d'or» (indice Adonis), dont nous avons parlé plus tôt dans cet article. Par exemple, la largeur des épaules doit être 1/7 de votre hauteur..

Longueur de jambe

Les proportions idéales des jambes d'une fille dépendent du fait que son os est mince ou large. Voici un exemple de proportions idéales jambe-corps:

 • si la fille a un os large, les jambes doivent être d'environ 1,5 à 4,5 cm plus longues que la moitié de la longueur de sa pleine hauteur;
 • si l'os du milieu, leur longueur doit être de 4 à 7 cm plus longue;
 • mince - 50% de croissance + 6,5-10 cm.

Comment obtenir des paramètres idéaux

Afin d'atteindre des paramètres idéaux, vous devez adhérer à un certain régime d'entraînement, mener un mode de vie exceptionnellement sain, mesurer systématiquement la poitrine et les hanches.

C'est dans ces parties du corps que les amas graisseux s'accumulent le plus.

Exercice régulier

Pour obtenir le résultat souhaité plus rapidement, vous devez faire de l'exercice régulièrement. Sur Internet, il existe de nombreuses tables et méthodes permettant aux hommes et aux femmes d'améliorer leur corps et de le maintenir en forme. Voici les règles de base que vous devez respecter lorsque vous faites du sport:

 1. Ne vous surchargez pas. Une fatigue excessive ne donnera pas les résultats escomptés, mais nuira seulement à votre corps.
 2. Ne faites pas d'entraînement intense tous les jours. Les sports intenses quotidiens ne porteront pas leurs fruits, car la masse musculaire s'accumule pendant le repos.
 3. Pour augmenter le volume de la poitrine, les moyens les plus simples sont les pompes, les pull-ups sur la barre horizontale.
 4. Pour resserrer vos fessiers, faites plus de jogging et de squats le matin..

Sachez que l'exercice régulier vous aidera non seulement à gagner de la masse musculaire ou à brûler des calories, mais également à renforcer votre santé, votre immunité et à réduire le risque de développer la plupart des maladies..

Nutrition adéquat

Une bonne nutrition est un critère important pour obtenir un corps idéal..

Nous allons vous donner quelques conseils utiles:

 1. Mangez quatre repas par jour en petites portions. Cela réduira le risque de stockage des graisses et améliorera la digestion..
 2. Ne mangez pas d'aliments gras et frits.
 3. Mangez des aliments riches en protéines. C'est lui qui contribue à une croissance musculaire plus rapide après l'entraînement..
 4. Pour maintenir la taille chez les femmes, mangez plus d'aliments «verts» et «rouges».
 5. Gardez une trace de votre apport calorique quotidien.
 6. Ne buvez pas de soda et essayez de garder le sucre aussi bas que possible.

Recommandations d'experts

Afin d'atteindre les normes corporelles idéales pour les hommes ou les femmes, voici quelques recommandations d'experts:

 1. Ne vous fiez pas aux fausses promesses. Il faut beaucoup de formation pour obtenir les résultats souhaités..
 2. N'utilisez pas de stéroïdes, etc. Tous les médicaments de ce type ont un effet temporaire. Votre peau peut s'affaisser après l'arrêt de la prise.
 3. Décidez exactement de ce que vous voulez améliorer dans votre corps. De cette façon, vous pouvez obtenir rapidement le résultat souhaité..
 4. En plus de faire de l'exercice, suivez un régime sportif..
 5. Inscrivez-vous à une salle de sport. Les cours avec un entraîneur donneront des résultats beaucoup plus rapidement que vous ne le ferez seul.
 6. Échauffez-vous avant toute séance d'entraînement. Sinon, il y a de fortes chances que vous tiriez un ou plusieurs groupes musculaires..

Type de corps.

Type de corps asthénique. Les femmes de cette constitution se caractérisent par une minceur générale, un cou long et fin, des épaules étroites, une poitrine plate et étroite, des membres minces allongés, un visage allongé et un nez fin. La croissance est souvent supérieure à la moyenne. Les muscles de ces femmes sont peu développés. Par conséquent, ils manquent de force et d'endurance. Mais les représentants de ce groupe sont énergiques, légers et gracieux, ont peu de poids. Parmi les avantages évidents d'un physique asthénique, il convient de mentionner la tendance minimale au surpoids. Lors du choix des disciplines sportives, il vaut mieux privilégier celles qui visent à développer les compétences manquantes: la force et l'endurance. Ceux-ci incluent la natation, l'aérobic, la danse. Pour classer correctement votre corps comme un type à os mince, mesurez la circonférence de votre poignet. Dans le groupe considéré, il doit être inférieur à 16 cm.

Type de corps normosthénique. Chez les femmes de cette constitution, les principales tailles corporelles sont proportionnelles. Ces dames ont souvent des jambes minces, une taille fine et, en général, une silhouette harmonieuse. La croissance est souvent moyenne. Ces personnes sont naturellement bien coordonnées, vives et rapides. Les meilleures disciplines sportives sont les types de jeux (volley-ball, basketball, etc.), ainsi que le tennis, l'aquagym. La circonférence du poignet doit être comprise entre 16 et 18,5 cm.

Type de corps hypersthénique. Les femmes de cette constitution ont des os lourds et larges, des épaules volumineuses, une poitrine large et courte, des membres légèrement raccourcis (en règle générale). La croissance est souvent inférieure à la moyenne. Par nature, ces dames ont de la force et de l'endurance, mais sont privées de souplesse et de grâce. Par conséquent, les disciplines sportives recommandées sont les suivantes: yoga, callanétique, arts martiaux, etc. De plus, les inconvénients d'un type de corps hypersthénique comprennent un faible taux métabolique, ce qui implique une tendance accrue à l'embonpoint. La circonférence du poignet avec un physique large-désossé est supérieure à 18,5 cm.

Taux de croissance et longueur des jambes

Vous pouvez également déterminer votre type de corps en fonction de la hauteur et de la longueur des jambes. Pour la composition corporelle normo-désossée et large, la croissance normale est considérée comme étant comprise entre 166 et 170 cm, tandis que pour le type asthénique, elle est comprise entre 168 et 172 cm. Il existe certaines proportions entre la hauteur et la longueur des jambes d'une personne. Les jambes sont considérées comme courtes si leur longueur est inférieure à la moitié de la hauteur.

La longueur des jambes est mesurée du tubercule du fémur, situé à l'opposé de l'articulation de la hanche, jusqu'au sol.

La longueur de jambe idéale doit être comprise dans les plages suivantes:

 • type asthénique: les jambes mesurent 2 à 4 cm de plus que la moitié de la hauteur
 • type normosthénique: les pattes mesurent 4 à 6 cm de plus que la moitié de la hauteur
 • type hypersthénique: les jambes mesurent 6 à 9 cm de plus que la moitié de la hauteur

Ne vous découragez pas si vos paramètres ne correspondent pas à ceux idéaux. Vous pouvez créer l'apparence de la longueur de jambe souhaitée à l'aide de talons. Au fait, c'est l'un des moyens de trouver la hauteur de talon parfaite. Il suffit de compter combien de cm vous ne correspondez pas aux normes et de porter des talons exactement de cette hauteur.

Les blancs et l'indice Pignet

Blancs (de l'anglais vitels vital organes) - la taille de la figure féminine - hauteur, longueur des jambes, poitrine, taille, hanches

Blancs normaux pour les jeunes femmes:

Type de corps AsthéniqueNormosthéniqueHypersthéniqueCirconférence de la poitrine 84-86 cm 64 cm Hauteur - 105 cm 70-76 cm Tour de hanches Tour de taille + 30 cm Tour de taille + 30 cm Tour de taille + 28 cm

Pour une évaluation plus objective, vous pouvez également utiliser les indicateurs de l'indice Pigne.

Indice de Pignet = taille debout (cm) - (poids corporel (kg) + tour de poitrine (cm))

Avec des indicateurs inférieurs à 10 - un physique fort (dense); 10-25 - normal; 26-35 - faible; plus de 35 - très faible.

Norme de poids

Bien sûr, le surpoids n'embellit aucune femme. La beauté est santé, harmonie, forme. Ce sont ces données externes que les hommes considèrent comme l'idéal au niveau subconscient. De plus, l'obésité entraîne un vieillissement prématuré de tout le corps. C'est pourquoi il est très important de connaître les limites de votre poids normal. Mais de quoi dépendent-ils? Est-ce seulement de la taille et de l'âge? Pas seulement. Pour déterminer correctement le taux de poids, vous devez prendre en compte les caractéristiques de votre corps: la structure générale du corps (type de constitution), la largeur des épaules, les caractéristiques de la poitrine, etc..

Cependant, il ne faut pas oublier que le surpoids n'est pas toujours le signe d'un excès de graisse corporelle. Le tissu adipeux fait partie intégrante de tout organisme vivant. Et elle est vitale pour lui. Dans des conditions normales, la quantité de graisse chez les hommes est de 1/20 et chez les femmes de 1/16 du poids corporel. Et environ 75% de toutes les graisses se trouvent directement sous la peau. Une petite quantité de graisse sous la peau protège contre les ecchymoses et l'hypothermie. Un certain minimum de graisse dans les organes internes les maintient au bon endroit, les protège de la mobilité excessive, des blessures et des commotions cérébrales. De plus, la graisse est une énergie qui peut être utilisée en cas de besoin..

Sur notre site, il existe plusieurs façons de calculer la norme de poids, en fonction des caractéristiques de la morphologie.

En utilisant la formule ci-dessous, vous pouvez connaître votre poids par centimètre de hauteur:

Poids par cm de hauteur = poids corporel (grammes) / taille (centimètres)

Les données obtenues peuvent être comparées aux normes de poids recommandées pour différentes catégories d'âge, selon le tableau ci-dessous:

Connaissant votre type de corps, multipliez le coefficient par votre taille, et vous obtiendrez votre poids normal.

Le poids maximal autorisé des femmes à un certain âge peut être calculé à partir du tableau ci-dessous:

Eh bien, mesdames, sortons un centimètre et mesurons notre poignet d'os en os... J'en ai exactement 18, et combien en avez-vous?

Articles À Propos Pharyngite